ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A www.papirdepo.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház)

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

1. Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: a "Szabályzat") célja, hogy teljes körűen szabályozza, a PapírDepo.hu Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, (külső) Váci út 71.; továbbiakban: a "Társaság") által üzemeltetett www.papirdepo.hu webcímen elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működtetéséhez szükséges személyes adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó szabályokat.

2. A Társaság valamennyi adatkezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, és a magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el. A Társaság a webáruház felhasználóitól elektronikus útón kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

3. A Szabályzat mindenkor hatályos változata a webáruház felületén mindenki számára elérhető. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

4. A Társaság adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2013. február 13. napján 210279/2012/N. iktatószám alatt meghozott határozatával megtörtént, a Társaság adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-60279/2012.

5. Az Infotv. 24. § (1) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve a Társaság belső adatvédelmi felelőst nem nevez ki.

6. A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Társaság nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

7. Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

8. A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.papirdepo.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság felelősséget nem vállal.

II. Értelmező rendelkezések

9. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított - vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

10. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

11. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

12. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

13. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

14. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

15. A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Társaság által üzemeltetett webáruház felületén személyes adataikat megadják, az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek minősülnek.

III. A szabályzat hatálya

16. A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki a webáruházban vásárlást bonyolít le és személyes adatait megadja. Ennek megfelelően kiterjed azon jogi személyek képviselőire is, ahol a képviselő személyes adatait adja meg. Jogi személyek adatai a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá nem tartoznak.

IV. Adatkezelő

17. Az adatkezelő Társaság

Név: PapírDepo.hu Webáruház Kft.
Székhely: 1047 Budapest, (külső) Váci út 71.
Kapcsolattartó: Márton Zoltán
e-mail cím: info@papirdepo.hu
telefon: +361 769 0134; +3670 676 7437
weboldal: http://www.papirdepo.hu

V. Adatkezelés célja és keretei

18. Személyes adatot az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban meghatározott célból és az Infotv. keretei között jogosult kezelni.

19. A webáruház felületén megadott személyes adatok kezelésének célja a webáruház kereskedelmi tevékenységének biztosítása, vevőkkel történő kapcsolattartás biztosítása és statisztikai adatok mérése. A reklám- és marketing célú adatkezelést az adatkezelő kifejezetten feltünteti a webáruház felületén. Amennyiben az érintett szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisban, vagy le szeretne onnan iratkozni, akkor erre az adatkezelő kifejezetten és folyamatosan lehetőséget biztosít webáruházának felületén vagy ezen szándékát az érintett az info@papirdepo.hu e-mail címen jelentheti be az adatkezelőnek.

20. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A Társaság a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, nem regisztrált felhasználók esetében a megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg mindkét esetben az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli. Az Infotv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat a Társaság köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.

21. Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomására, az adat törlésre kerül.

22. Társaság az érintett felhasználókról adatbázist tart fenn és működtet, amely adatbázisban az érintett adatai is kezelésre kerülnek.

23. A Társaság a jelen Szabályzatban meghatározott keretek szerint jogosult az érintettek részére e-mailen hírlevelének kiküldésére, amely kizárólag csak a kereskedelmi tevékenységével összefüggésben tartalmazhat adatokat, tényeket vagy egyéb más információkat. A Társaság az érintett felhasználók részére biztosítja a hírlevél küldéséről történő leiratkozás lehetőségét.

24. Amennyiben az érintett futárszolgálttal igényli a megrendelt termék kiszállítását, akkor az érintett a szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a futárszolgálat részére nevét és címét a szolgáltatás teljesítésének érdekében átadja.

25. A Társaság adatbázisát a kellő gondossággal védi az illetéktelen behatolóktól és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok illetéktelenek részére ne legyen hozzáférhető. A Társaság gondoskodik az Infotv. 7. §-ban előírt adatbiztonsági követelmények fennállásáról. Az érintettek kötelesek a szabályzatban foglaltak betartására és a jóhiszemű magatartás tanúsítására.

VI. Adattovábbítás

26. A Társaság szűk körben továbbítja az érintett e-mail címét és a megvásárolt termék megnevezését. A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában) Megbízható Bolt programjának működése érdekében a webáruzban történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli, az harmadik személy részére nem kerül átadásra.

VII. Jogorvoslati jog

27. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Kérelemre részletes tájékoztatást ad a Társaság által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

28. Az érintettek kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhetnek az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 5
Honlap: www.naih.hu
Az érintettek az Infotv 22. §-ban meghatározott feltételek mellett fordulhatnak bírósághoz.

VIII. Záró rendelkezések

29. A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti. Érvénytelenség esetén az Infotv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az adatkezelési szabályzat az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával válik hatályossá az érintettel szemben.

 
Költséghelyes rendelés

PapírDepo.hu Webáruház Kft.
online irodaszer értékesítés, irodaellátás

Megrendelések átvétele:
1047 Budapest, (külső) Váci út 71.
+36 1 769-0134; +36 70 676-7437

Tisztelt Vásárlónk!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani. További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles
×
Hírlevél feliratkozásért 10% kedvezmény!

Különleges ajánlatokra vágyik?

Regisztráljon hírlevelünkre
most 10% kedvezményért! *

A feliratkozóknak hétről hétre exkluzív akciókat és egyedi kedvezményeket is biztosítunk.

* A feliratkozást követő 30 napon belül egyszer
használható fel, más akciókkal nem összevonható.

Feliratkozok!